Driejarige Opleiding Fysiotherapie in de Geriatrie

 

 

SOMT biedt een driejarige opleiding tot Master in de Geriatrie. Op deze pagina lees je de details. 

Lesdagen eerste jaar

2017  
September 15, 16
Oktober 6, 7
November 10, 11
December 8, 9
2018  
Januari 12, 13
Februari 9, 10
Maart 9, 10, 30, 31
April 20, 21
Mei 25, 26
Juni 22

 

Waarom je deze opleiding zou moeten volgen

Je betekent écht iets voor ouderen
Wat veel mensen ontmoedigt om in de geriatriefysiotherapie te gaan werken, is dat men de aangrijpingspunten onvoldoende herkent. Een voorbeeld daarvan is spierzwakte waaraan veel fysieke beperkingen gerelateerd kunnen worden. Het is belangrijk om deze goed te evalueren. En het is van belang om na te gaan welke spierfuncties verantwoordelijk zijn voor het feit dat een patiënt bijvoorbeeld niet meer zelfstandig naar de toilet kan gaan en daardoor incontinent raakt. Gaat men deze spieren adequaat trainen zodanig dat het potentieel wordt aangesproken, dan blijken er spectaculaire resultaten mogelijk. Moet je je voorstellen wat het betekent voor de kwaliteit van leven van een patiënt als hij zelfstandig uit een stoel kan komen om zonder hulp naar de toilet te gaan? De geriatriefysiotherapie kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen.

Oudere mensen zijn écht anders
Het is een misvatting om te denken dat het behandelen van oude mensen hetzelfde is als het behandelen van jonge mensen waar men enkele jaren bij optelt. De specificiteit van oudere mensen is gelegen in het biologische veranderingsproces dat met veroudering gepaard gaat. Het gaat dan om veranderingen in onder meer capaciteit, herstelprocessen en fysiologie. Daarnaast is er comorbiditeit die niet specifiek is voor hoge leeftijd, zoals hart- en vaatlijden en kanker. Ten slotte spelen er geriatrische syndromen die specifiek op hoge leeftijd voorkomen, zoals spierzwakte, osteoporose, dementie, valproblematiek en frailty. Deze drieluik schets het complexe profiel van de patiëntenpopulatie van de geriatriefysiotherapeut.

Werken met passie!
De fysiotherapeut met een specialisatie in de geriatrie fysiotherapie richt zich op de (hulpbehoevende) geriatrische patiënt alsook op de meer algemene doelgroep van “de ouder wordende mens” vanuit een curatief en preventief oogpunt.  Bij de revalidatie richt de fysiotherapeut zich niet enkel op de aandoening, maar staan het complex klinisch beeld en de functionele gezondheid van de patiënt centraal. Bij de preventie richt de fysiotherapeut zich vooral op het behoud van de zelfstandigheid van de cliënt. 

Ivan Bautmans, studieleider:
‘De studenten reageren bijzonder enthousiast. Het is bezielend om te zien hoe hun ogen geopend worden en hoe dat direct tot een andere aanpak in de praktijk leidt. Die passie is hartverwarmend en hoopgevend voor de kwaliteit van leven van ouderen. Fysiotherapeuten hebben een grote invloed op de hulpbehoevendheid van ouderen. Deze bewustwording blijkt de aftrap tot een verdieping in de geriatriefysiotherapie.’

Inhoud van de opleiding

Drie pijlers
De inhoud van de opleiding steunt op drie pijlers: een biologisch – klinische pijler, een psycho – sociale pijler en een beleidsmatige pijler. Onderwerpen die aan bod komen worden per pijler via een andere invalshoek belicht. Doorheen de drie jaren loopt een rode lijn van Evidence Based Practice (EBP). Het wetenschappelijk onderbouwen van het behandelingsproces staat hierbij centraal. Je leert hoe je de wetenschappelijke literatuur binnen het vakdomein kunt lezen, beoordelen, interpreteren en vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Modulaire opbouw
De opleiding is opgebouwd uit verschillende modules. De modules behandelen elk een ander thema uit de geriatrische fysiotherapie. Elke nieuwe module start met een toets over de inhoud van de vorige module. De lessen vinden plaats in blokken van twee aaneensluitende dagen. Twee of drie blokken vormen een module. In elke module komen verschillende aspecten van een thema aan bod.

Thema’s
De thema’s die in de verschillende modules aan bod zullen komen zijn gebaseerd op het competentieprofiel, de belangrijkste geriatrische syndromen, de locomotorische problemen en de psycho-socio-somatiek bij ouderen.

 

 

Onderwijspijlers

Casuïstiek als uitgangspunt
Alle opdrachten vertrekken van een casus en zijn dus gericht op de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut in de geriatrie. De casus kan gaan over de klinische praktijk, maar ook over de professionele houding van de therapeut of de bedrijfsvoering. Zo komen alle rollen van de specialist, zoals beschreven in het beroepscompetentieprofiel, aan bod.

Praktijkgericht
Een belangrijke competentie van een Master in de Fysiotherapie in de Geriatrie is het toepassen van de geleerde theorie in de dagelijkse praktijk. Tenminste 50% van de lessen zijn praktijklessen, waarbij je de besproken theorie naar de dagelijkse praktijk leert vertalen.

Opbouw van de leerstof
Leerstof wordt aangereikt via vraagstelling. De vragen worden centraal gestuurd via het blokboek of individueel aangebracht. De leerstof wordt aangeboden in een concentrisch leermodel. Dat wil zeggen dat dezelfde vragen steeds weer voorbijkomen maar steeds meer factoren in acht nemen. Zo bouwt nieuwe kennis verder op wat eerder is geleerd. De opbouw van eenvoudig naar complex is op deze manier gegarandeerd.

Als fysiotherapeut in de geriatrie in opleiding leer je de opgedane kennis implementeren in de eigen praktijk. Dat doe je via implementatieopdrachten. Je leert stap voor stap hoe je wetenschap kan vertalen naar de dagelijkse praktijk. Deze opdrachten zorgen ervoor dat je al tijdens je studie nieuwe inzichten in je therapeutisch handelen kan integreren. Ook na je studie blijft dit een belangrijke en nuttige vaardigheid.

Toetsing
De competenties die je als student ontwikkelt tijdens de opleiding zijn gericht op de beroepspraktijk. De toetsing is dan ook altijd praktijkgerelateerd. Je wordt getoetst op kennis, vaardigheden en op je competenties om deze te integreren in de praktijk. Bovendien moet je in staat zijn je handelen te verklaren en te verantwoorden.

Tijdens de opleiding wordt er regelmatig getoetst. Voor jou, als student, heeft toetsing in de eerste plaats een feedbackfunctie. De informatie die je krijgt via de toetsing, geeft inzicht in de eigen ontwikkeling van je competenties. Dit vormt aanleiding tot een tijdige bijsturing van het leerproces. Daarnaast kan je via toetsing bewijzen dat je voldoet aan de vooraf gestelde criteria.

De opleiding bestaat uit verschillende opeenvolgende modules; elke nieuwe module start met een toets over de inhoud van de vorige module. Deze wordt beoordeeld als onvoldoende / voldoende / goed / uitmuntend.  Vanaf een voldoende ontvang je een certificaat dat je de module met goed gevolg  hebt afgesloten. Bij een onvoldoende krijg je een herkansing.

Stage

De stage begint in het eerste jaar en staat in functie van de implementatieopdracht. Deze opdracht is een afstudeeropdracht die je op het einde van het derde jaar afwerkt. Het doel van de opdracht is de implementatie van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in het werkveld, in functie van specifieke noden. In het eerste jaar verken je tijdens de stage het werkveld en gaat op zoek naar de noden in de praktijk. in het tweede jaar werk je een implementatieproject uit ter remediëring van deze noden, dat je in het derde jaar in de praktijk zal uitvoeren. 

Docenten

De intensieve internationale samenwerking met de  Vrije Universiteit Brussel maakt het mogelijk  kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. Elke docent is  expert binnen het vakgebied.  Docenten bij SOMT zijn minimaal Master, velen zijn Master of Science, gepromoveerd fysiotherapeut, hoogleraar of clinical expert.  

Praktische informatie

Doelgroep
Fysiotherapeuten

Start
September

Investering

  • Driejarige opleiding
  • 20 onderwijsdagen per studiejaar
  • Blokken van twee dagen (vrijdag – zaterdag)

Accreditatie
CKR/BOCK
Masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie van SOMT is geldig voor registratie in het CKR.
Het BOCK heeft besloten om volledige vrijstelling te verlenen voor het behalen van punten aan bekkenfysiotherapeuten die de verkorte opleiding Master Fysiotherapie in de Geriatrie volgen. De vrijstelling geldt voor het register Geriatriefysiother
apie en geldt voor de registratieperiodes waarin de studie plaatsvindt met een maximum van twee registratieperiodes.

NVAO
De Masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie van SOMT is geaccrediteerd door de NVAO.

 

Toelatingsvoorwaarden
Je wordt toegelaten tot de Masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie met een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma fysiotherapie.
Het is wenselijk om werkzaam te zijn in de praktijk, omdat de casuïstiek die in de onderwijsbijeenkomsten wordt gebruikt een continue interactie heeft met de beroepspraktijk.

Voorwaarden
• Voorwaarden studieovereenkomst

Driejarige Master Fysiotherapie in de Geriatrie
Duur: 3 jaar
 
Start: september
 
Locatie: Amersfoort
 
Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd